مبلغ جایزه ی نوبل کمتر می شود

دشواری های اقتصادی و بی رونقی بازار سهام باعث کاهش مبلغ جایزه ی نوبل خواهد شد. بنیاد نوبل هر سال به پنج تن جایزه اهدا می کند که پول نقدی هر جایزه ده ملیون کرون می باشد. باید گفت که پول جوایز از سود سهام بنیاد نوبل تامین می شود. پیشنهاد شده است که به جای کاهش مبلغ جایزه، مصارف اداری بنیاد نوبل کاهش داده شود.