خانه های دست دوم

اکثر صاحبان خانه که خانه های شان را به قیمت های گزاف به شکل دست دوم به کرایه می دهند، مجبور می شوند تفاوت مبلغ را دوباره به کرایه نشین یا مستاجر بپردازند.
این موضوع را بازرسی ی نشان می دهد که از طرف ایکوت آژانس خبری رادیوی سویدن از قضایای مختلف سال گذشته در اداره بررسی از شکایات کرایه نشینان (hyresnämnder) انجام شده است. بر اساس این بازرسی در۹۰ درصد موارد صاحبان خانه مجبور شده اند که پول اضافی را دوباره به کرایه نشین بپردازند. اما از نظر(Kristian Eriksson) مشاور امور کرایه ی خانه به هرصورت تعداد شکایات کمتر از تعدادی ست که باید باشد:
ـ مردم فکر می کنند که آمدن به اینجا نادرست است. این مورد را ما متوجه شده ایم. فکر می کنند که با آمدن شان به اینجا مناسبات شان با صاحب خانه خراب می شود.