حکم اخراج پناهجویان باوجود تغییر مذهب

5:09 min

پیش از ظهرامروز، پلیس برای اجرای حکم اخراج محمدرضا حامدیان اصفهانی، پناهجویی که تغییرمذهب داده و نام خود را نیز به ماکسیم تغییرداده است، او را از ازمحل بازداشتگاه موقت اداره مهاجرت در فلن به فرودگاه آرلاندا دراستکهلم منتقل کرد. گروهی از فعالان پناهندگی دراستکهلم نیز برای جلوگیری از اخراج او به فرودگاه رفته و ازجمله اقدام به اطلاع رسانی به مسافران هواپیماکردند. یکی از این فعالان، نازی پیغمبریان بود که در گفتگویی تلفنی با ما درمحل فرودگاه توضیحاتی دراین مورد داد.

به ادامه مطلب توجه کنید

محمدرضا حامدیان اصفهانی، قراربود با پرواز ساعت ۱۴ و سی دقیقه از مسیر فرانکفورت به ایران اخراج شود. او پیش ازاین درگفتگویی با ما نسبت به وضعیت خود و اخراجش به ایران اظهارنگرانی کرده بود.  

دررابطه با خطری که برای پناهجویان تغییرمذهب داده درصورت اخراج به ایران وجوددارد، با یکی از مسئولان اداره مهاجرت Magnus Rosenberg  تماس گرفتیم. او گفت که اخراج این دسته از پناهجویان می تواند با خطراتی برای آنها همراه باشد، اما تاکیدکرد که به این دلیل به آنها اجازه ی اقامت داده نمی شود و اداره مهاجرت به پرونده های آنها به صورت فردی و جداگانه رسیدگی می کند.

زینت هاشمی
zinat.hashemi@sverigesradio.se