برگزاری تظاهرات در پشتیبانی از حرکت اعتراضی مردم در ایران

6:55 min

در ساعت ۱۷ امروز، سه شنبه تظاهراتی از سوی هواداران شورای ملی مقاومت ایران درمیدان مرکزی استکهلم، سرگل برگزارشد. یکی از خواسته های این تظاهرات ازدولت سوئد، پایان مماشات با حکومت جمهوری اسلامی بود. این تظاهرات در پشتیبانی از حرکت اعتراضی مردم ایران دراین روز، ۲۵ بهمن برگزارشد. برخی از نیروهای اپوزیسیون و به ویژه جنبش سبزامید از ایرانیان خواسته بود تا دراین روز در «راه پیمایی سکوت» شرکت کنند. به همین منظور از صبح امروز اغلب خیابان های تهران و شهرهای بزرگ ایران مملو از نیروهای انتظامی و دوچرخه سوار بود و خبرهایی از چند درگیری پراکنده و دستگیری تعدادی از تظاهرکنندگان نیز گزارش شد. مجتبا قطبی، مسئول اتحاد انجمن ها برای ایرانی آزاد در شورای ملی مقاومت، در گفتگویی تلفنی از محل تظاهرات درمیدان سرگل استکهلم، توضیحاتی درمورد این تظاهرات و خواسته های آن از دولت سوئد داده است.