اولین محصول سیب زمینی امسال

امروز اولین محصول سیب زمینی تازه ی سوئد در منطقه  ی اسکونه در جنوب کشور، چیده خواهدشد. این سیب زمینی از نوع Rocket است.
این محصول متعلق به کشاورزی به نام Johan Sandgren است که این سیب زمینی ها را در ماه ژانویه درباغ خود کاشت و اینک امیدواراست که بتواند نیم تن از آن را برداشت کند و تا پیش از عیدپاک در روزیکشنبه، هرکیلو ٣٠٠ کرون به فروش برساند.