حزب مودرات خواستار تغییر سیستم ورود به بیمه بیکاری است

2:12 min

حزب مودرات در نظر دارد که مقررات جاری ورود به بیمه بیکاری a-kassan را تغییر دهد. این حزب می خواهد بجای شرط ساعات کاری مشخص، میزان درآمدی را برای ورود به بیمه بیکاری تعیین کند.

توماس توبه Tomas Tobé سخنگوی کمیسیون بازار کار پارلمان می گوید که بسیاری از افراد هستند که در ساعت های غیراداری کاری می کنند. مانند پرستاران که وظیفه مهمی در جامعه بر عهده دارند و خیلی از آنها با پیش شرط کنونی نمی توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

در حال حاضر و از زمان ایجاد بیمه بیکاری، شرط ورود به آن داشتن شعلی در شش ماه گذشته با حداقل هشتاد ساعت کار در ماه بوده است. تواماس توبه اضافه می کند که ما تصور می کنیم که باید با بازار کاری مدرن که شرایط فرق کرده است روبرو شویم. شرایط جدید کاری باید در بیمه بیکاری نیز انعکاس داشته باشد و فکر می کنم که ایده شرط میزان درآمد می تواند امتحان شود.

حزب مودرات پیشنهاد کرده است که اگر کسی بتواند نشان دهد که در شش ماه گذشته بین هشت تا ده هزار کرون درآمد داشته است بتواند شرط ورود به بیمه بیکاری را دریافت کند حتا اگر کار او تنها به میزان 25 درصد بوده است.

حزب مودرات با این پیشنهاد می خواهد که تمامی احزاب پارلمانی این تغییر را در لایحه بیمه که سال آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت بگنجانند. توماس توبه تصور میکند که احزاب دولت موافق این پیشنهاد هستند و امیدوار است که احزاب محیط زیست و سوسیال دموکرات نیز از آن حمایت کنند تا به قول او مسئولیت پذیری برای سوئد و ایجاد آینده ای پایدار را به اثبات برسانند.