حذف امتحان زبان سوئدی از تست ورودی به دانشکده پلیس اشتباه بود

اریک اولن هاگ وزیر امور هم پیوستگی و عضو حزب لیبرال مردم در یک مقاله که در روزنامه سونسکا داگ بلادت به چاپ رسیده است، عنوان کرده است که شورای پلیس با حذف امتحان زبان سوئدی از تست ورودی به دانشکده پلیس مرتکب اشتباه شده است.

او در ادامه نوشته است که تلاش نیروی پلیس برای جذب پرسنل با تبار خارجی مثبت است اما با حذف امتحان زبان سوئدی تلاش خود را پایمال کرده است. اریک اولن هاگ عقیده دارد که تسلط کامل به زبان سوئدی برای یک پلیس بسیار حیاتی است بخصوص در مواقع حساس کاری که برای او پیش می آید. همچنین گزارش های یک پلیس در دادگاه ها مورد استناد قرار می گیرند. او پیشنهاد کرده است که امتحان زبان سوئدی دوباره در تست های ورودی دانشکده پلیس گنجانیده شود.