جاسوس قدیمی، برتیل اوستروبری درگذشت

برتیل اوستروبری، محکوم سابق به جاسوسی در 79 سالگی درگذشت. استروبری که افسر بلندپایه ارتش بود، در سال 1983 به جرم جاسوسی برای کشور لهستان به شش سال زندان محکوم شد. او همواره این اتهام را رد کرده و خود را قربانی یک توطئه می دانست. دادگاه عالی سال گذشته تقاضای تجدید نظر او را رد کرده یود.