آموزش درس دینی در مدارس باید بهترشود

2:27 min

وجودکمبود و نارسایی درآموزش درس دینی درمدارس سوئد ازسوی سازمان بازرسی مدارس Skolinspektionen تاکیدشده است. ازجمله دلایل این امر، تفاوت نظر میان دانش آموزان ازیک سو و آموزگاران ازسوی دیگر عنوان شده است. مسئول گروه تحقیق این سازمان Elisabeth Poorath Sjöö به البریکو لچینی از رادیوی بین المللی سوئد می گوید که تصاویر متفاوتی دراین زمینه وجوددارد. برخی از دانش آموزان، درس دینی را بسیار مثبت و جالب می دانند درحالی که برخی دیگر آن را خسته کننده و غیرمفید ارزیابی می کنند.

 او دلیل این تفاوت را شیوه ی آموزش و همچنین شرایط خود دانش آموزان می داند.
درگزارش سازمان بازرسی مدارس آمده است که دانش آموزان غیرعلاقمند به درس دینی معمولا از گروه های اجتماعی ی هستند که ارزیابی متفاوتی نسبت به یهودستیزی و اسلام هراسی دارند. یکی دیگر از دلایل عنوان شده، شیوه ی آموزش آموزگاران است.  Elisabeth Poorath Sjöö  دراین مورد می گوید مهم است که شیوه ی تدریس، به دانش آموزان امکان اندیشیدن و تحلیل کردن را بدهد. او اما به خطری نیز اشاره می کند که ممکن است درس دینی به موضوعی عجیب و ناآشنا تبدیل شود به جای آن که به زندگی در امروز و جامعه ی کنونی بپردازد.
تحقیق انجام شده در ٢٨ دبیرستان کمونی و ١٩ دبیرستان خصوصی توسط سازمان بازرسی مدارس نشان می دهد که آموزش درس دینی مطابق با برنامه ی آموزشی انجام می شود، اما نارسایی هایی درمواردی وجوددارد که باید اصلاح شود. دراین زمینه براکتفا نکردن به وقایع و جزئیات دینی و مشارکت دادن دانش آموزان دربحث  تاکیدشده است. اما بسیاری از آموزگاران ازاین شکایت دارند که درس دینی بسیاروسیع است، ولی زمان کمی به آن اختصاص داده می شود، تنها ٣٠ تا ۴٠ ساعت در هر فصل تحصیلی.