نظارت ناکافی کمون ها بر نگهداری از کودکان در بخش خصوصی

بررسی اداره کل مدارس نشان می دهد که یک چهارم از کمون هائی که خانه های نگهداری از کودکان در بخش خصوصی دارند، هیچ نظارتی بر کار آنها نداشته اند. همچنین نظارت بر خانه های نگهداری کودکان در بخش دولتی نیز وضع بهتری ندارد. این خانه ها در دهه هشتاد تا نود، پذیرای بیش از صدهزار کودک بودند اما با گسترش فعالیت کودکستان ها و مهدکودک ها، تعداد این خانه ها کمتر شده است و سال گذشته نزدیک به بیست هزار کودک در این گونه خانه ها نگهداری می شدند.