کم کاری پلیس در زمینه ی رسیدگی به خشونت های ناموسی

4:39 min

شورای  پیش گیری از جرائم Brå امروز در گزارشی اعلام کرد که  پلیس باید در رابطه با جرائم مربوط به خشونت های ناموسی تغییر روش داده و بهتر عمل کند. این شورا  ۱۱۷ مورد بررسی پلیس درمورد خشونت های ناموسی را که در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته مطالعه کرده و پس از آن با پلیس، دادستان و سازمانهای کمک به قربانیان این خشونت ها  گفتگو کرده است. تنها ۱۶ مورد از شکایت های مورد بررسی، برای پی گرد قانونی فرستاده شده است. Amma Ekström
بررسی کننده ی این پرونده در Brå می گوید که کمبودهای زیادی در عملکرد پلیس در رابطه با این پرونده ها وجود دارد. او می گوید که ما متوجه شدیم که پلیس برای داشتن یک تصویر کلی از مسائل زنان با دشواری روبروست. او می گوید که موارد زیادی بوده که از شاهد و یا فرد مورد اتهام در بازجوئی ها استفاده نشده است.

Amma Ekström در باره ی اطلاعات پلیس از خشونت های ناموسی نیز به وجود تفاوت های زیادی در این مورد اشاره می کند. او می گوید اطلاعات زیادی در زمینه ی بررسی خشونت های ناموسی در میان ماموران پلیس وجود دارد اما باز هم باید بهتر شود و در تمام سازمان پلیس گسترش یابد تا تمام ماموران و بررسی کننددگان به طور یکسان از آن برخوردار شوند. اما اکستروم می گوید برای بهتر شدن کار پلیس به یک گروه با تجربه و دارای اطلاعات کافی در این زمینه نیاز است تا بتواند این تجربیات و اطلاعات را در اختیار پلیس نیز قرار دهد.
اما مهین علیپور از فعالان امور زنان عقیده دارد که پلیس یک نهاد اجرائیست و تصمیم در مورد برخورد باخشونت های ناموسی باید توسط مراجع بالاتر گرفته شود.
گفتگو ی با او را می توانید در فایل صوتی گزارش بشنوید.