افزایش مسافرت های هوائی در سوئد

در ماه مارس نزدیک به سه میلیون نفر با هواپیما از یکی از یازده فرودگاه سوئد مسافرت کرده اند. این میزان یازده درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بیشترین مسافرت به کشورهای اروپائی بوده است و مسافرت های هوائی به خارج از کشور هشت درصد بالاتر رفته است. سفرهای هوائی داخلی نیز شش درصد افزایش داشته است و یک میلیون و دویست هزار نفر هواپیما را در سفر داخلی خود انتخاب کرده اند.