سرباز سوئدی مجروح شده در افغانستان هر دو پای خود را از دست داد

سرباز بیست و دو ساله سوئدی که در مزار شریف و در اثر انفجار مین مجروح شده بود، هر دو پای خود را از دست داد. وزارت دفاع سوئد در یک کنفرانس مطبوعاتی در عصر چهارشنبه این موضوع را اعلام کرد.

این سرباز که از نیروهای سوئدی مستقر در شمال افغانستان بود، برای بررسی جاده از ماشین پیاده شد و در اثر انفجار مین زمینی به شدت از ناحیه دو پا مجروح شد. او که از اهالی شهر کالمار است با هلی کوپتر به بیمارستان صحرائی آلمانی ها منتقل شد و قبل از انتقال به سوئد مورد جراحی فوری قرار گرفت. وزارت دفاع سوئد اعلام کرده است که با تمامی تلاش ها، دکترها نتوانستند پاهای این سرباز را از قطع شدن نجات دهند.

در هفته های اخیر، نیروهای سوئدی در افغانستان، در پنج مورد مجبور به درگیری نظامی شده اند. وزارت دفاع سوئد در کنفرانس خبری خود اعلام کرده است که با آمدن بهار، فعالیت گروههای مخالف دولت و عملیات آنها نیز بیشتر می شود.