افزایش شرکت های کوچک و همزمان، دشواری های آنها

13 min

مرکزآمارسوئد SCB اخیرا آماری منتشرکرده است که نشان می دهد ازسال ٢٠٠۴ تاکنون تاسیس شرکت های کوچک مشاوره ای در سوئد، درتمام زمینه ها به میزان ١۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش درمیان زنان مهاجر و متولد خارج از سوئد دراین مدت ۴٧ درصدبوده است.
ازجمله دلایل افزایش شرکت های کوچک که از سیستم پرداخت مالیات شرکت ها F-skatt استفاده می کنند، رشد نامناسب اقتصادی و بیکاری فزاینده عنوان شده است.

دلایل دیگری نیز برای این افزایش مطرح شده است مانند هم ارز ارزیابی نشدن مدارک تحصیلی مهاجران به ویژه زنان مهاجر در بازارکار با مدارک تحصیلی درسوئد. علاوه براین هستند کسانی که باوجود داشتن شغل ثابت، اما ترجیح داده اند که مستقلا شرکتی را تاسیس کنند. مریم مصطفالو، صاحب شرکت مشاوره ای ادهات یکی ازآنهاست. 
اما تاسیس شرکت، بیشتر با مشکلات همراه است به ویژه از نظر مالی. صاحبان شرکت های کوچک باید علاوه برحقوقی که برای خود تعیین می کنند، حدود یک سوم این حقوق را نیز به عنوان
sociala avgifter یا egenavgifter به دولت بپردازند و این بجز مالیاتی ست که باید پرداخته شود. همچنین حق بازنشستگی، حقوق مرخصی و بیماری نیز توسط خود صاحب شرکت پرداخت می شود.
مریم مصطفالو که در شرکت خود خدمات مشورتی به افرادی می دهد که قصد تاسیس شرکت دارند، می گوید که به این افراد به ویژه به زنان که نسبت به مردان با دشواری های بیشتری روبروهستند، توصیه می کند که تا فعال نشدن شرکتشان، اگر دارای کار دیگری هستند، آن را رهانکنند.
آمار، از افزایش شمار صاحبان شرکت های کوچک به ویژه زنان مهاجری که به تاسیس شرکت اقدام می کنندف خبرمی دهد، اما مریم مصطفالو می گوید شمارکسانی که مجبور به اعلام ورشکستگی و رهاکردن شرکت های خود می شوند دراین آمارها دیده نمی شود.
یکی از مشکلات دیگری که صاحبان شرکت های کوچک با آن روبرومی شوند، پس از انحلال شرکت یا اعلام ورشکستگی ست که امکان تامین مالی خود را ازدست می دهند. سوسن فرهادی از صندوق بیمه ی بیکاری شرکت های کوچک  Små företagare a-kassa می گوید که عضویت در صندوق بیمه بیکاری می تواند در کمترکردن مشکلات آنها مفیدباشد. او توصیه می کند که صاحبان شرکت های کوچک حتما دریک صندوق بیمه بیکاری عضو شوند. یکی از توصیه های دیگر سوسن فرهادی  به صاحبان شرکت ها یا کسانی که قصد تاسیس شرکتی را دارند، جمع آوری اطلاعات است.