نشانه هایی از بهبود وضعیت اقتصادی سوئد

یک بررسی که باگفتگو با ١۵٠ رئیس بانک درسراسرکشورانجام شده، نشان می دهد که بیش از نیمی از آنها امیدوارند که درسال جاری بتوانند وام بیشتری درمقایسه با سال گذشته به شرکت های کوچک و متوسط بدهند.
این بررسی به درخواست Almi نهاد دولتی سرمایه گزاری برای شرکت ها انجام شده و معاون مدیرعامل آن Anna Hallberg می گوید که این برای نخستین بار پس از دوره ای طولانی ست که قضاوت بانک ها درمورد وضعیت اقتصادی کشور، نورمختصری را درانتهای تونل تاریک شرایط اقتصادی نشان می دهد. به عقیده ی او تقاضای شرکت ها برای دریافت اعتبار و وام برای سرمایه گزاری افزایش خواهدیافت و این شرایط، وجه مثبت وضعیت اقتصادی را نشان می دهد که مدت هاست دیده نشده است.