توافق احزاب تشکیل دهنده ی دولت

احزاب ائتلاف بورژوایی سرانجام پس از ٣ سال درمورد نیروی هسته ای به توافق رسیدند. براساس متن این توافق که اکوت، بخش خبررادیوسوئد توانسته به آن دست یابد، این احزاب پس از چندسال بحث و مذاکره توانسته اند به راه حلی درمورد مقررات استفاده از نیروی هسته ای برسند. این توافق براین تاکیدداردکه قانون و مقررات جدیدی دررابطه با ممنوعیت  سوبسید، یارانه ی دولتی به نیروگاه های هسته ای وضع نخواهدشد. این ممنوعیت، پیش ازاین یکی از شرط های حزب سنتربرای رسیدن به این توافق بود.