زباله های شهر ناپل درراه رسیدن به استکهلم

برای نخستین باربه یک شرکت ایتالیایی مجوز داده شده است تا زباله های خانگی شهر ناپل را برای سوزانده شدن به استکهلم منتقل کند. این زباله ها حدود شش هزار تن وزن دارند و قراراست درسوئد توسط شرکت تولید برق Fortum به برق و حرارت تبدیل شوند. جمع آوری زباله در ناپل توسط یک سازمان مافیایی انجام می شود و این خطر وجوددارد که پول این سازمان ازطریق پرداخت هزینه ی عملیات تبدیل زباله به برق وارد سوئدشود. شرکت فورتوم اعلام کرده است که ازوجود این خظرآگاه است و برای پیش گیری ازآن، از پلیس ایتالیا کمک خواسته و همچنین چند حسابرس را نیز مامورکنترل محاسبات این عملیات کرده است.