سوئد، یکی از بزرگ ترین کشورها در زمینه ی مساعدت است

به گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی  OECD، سوئد یکی از بزرگ ترین کشورها در جهان درسال ٢٠١١  درزمینه ی مساعدت به کشورهای دیگر از درآمد ناخالص ملی خود بوده است.
میزان مساعدت سوئد درسال گذشته حدود ٣۶ میلیارد کرون، نزدیک به یک و دودهم درصد درآمدناخالص ملی آن بود. میزان مساعدتی که سازمان ملل برای کشورها درخواست کرده ٧٠ صدم درصد درآمد ناخالص ملی آنهاست. بیشترین مساعدت درسال گذشته درجهان توسط کشورهای بزرگ مانند آمریکا و آلمان انجام شده است.