برخوردهای متفاوت با نیروی کار سالمند

سوئد یکی از کشورهایی ست که کمترین آمادگی را برای نگه داشتن نیروی کار سالمند و یا استخدام آنها دارد. نظرخواهی شرکت تامین نیروی کار Manpower که با پرسش از ٣٠ هزار کارفرما در ٢٨ کشورمختلف انجام شده نشان می دهد که سوئد آمادگی نگه داشتن تنها ٨ درصد نیروی کار سالمند خود را دارد. بهترین کشور دراین زمینه ژاپن است که ٨٣ درصد کارفرمایان آن آمادگی دارند هم کارکنان سالمند خود را نگه دارند و هم نیروی کارسالمند را استخدام کنند.