تلاش برای پیشبرد سیاست همپیوستگی

4:49 min

مسئله ی integration هم پیوستگی و جذب مهاجران به جامعه و بازارکار از جمله مشکلات دولت است. بخصوص که تعداد قابل توجهی از شهروندان سوئدی با مشکل بیکاری نیز روبرو هستند. در رابطه با تلاش برای همپیوستگی می توان به طرح رفرمی برای جذب افرادی که تازه به سوئد مهاجرت کرده اند nyanlända اشاره کرد که اجرای آن از دسامبر ۲۰۱۰ آغازشده است. بنا بر مقررات جدید، مهاجرانی که برای نمونه از طریق ازدواج  به سوئد می آیند باید از کمک های حرفه ای برخوردار شوند تا زبان سوئدی را بیاموزند، وارد بازارکار شوند و از عهده ی مخارج خود نیز برآیند.
برای پیشبرد این پروژه، اداره ی کاریابی نقشی اساسی دارد. دراین رابطه با فریده ی نیکی از شرکت  Introsam که با اداره ی کاریابی دراین زمینه همکاری داردگفتگو کرده ایم.
اطلاعات بیشتر در این زمینه را می توانید درفایل صوتی گزارش بشنوید.