سمینار: آیا آینده ای بدون خفقان برای ایران وجود دارد؟

0:22 min

روز شنبه ١۴ آوریل، سمیناری با عنوان «ایران، آیا آینده ای بدون خفقان وجوددارد؟» ازسوی حزب لیبرال مردم در محل پارلمان سوئد برگزارمی شود. دراین سمینار موضوعاتی مانند سیاست جهان درقبال ایران، حقوق زنان و خشونت رژیم علیه دگراندیشان، ایران با تنوع قومی، ایران و سوریه و شرایطی برای تغییر درایران به بحث و گفتگو گذاشته خواهدشد. سخن رانان این سمینار مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق زنان، میرو علی یار عضوکمیته ی مرکزی حزب دموکرات کردستان، مریم علی پور عضو سابق این کمیته، ادریس احمدی، کارشناس سیاسی، ناتان شاخار گزارشگر روزنامه داگنس نی هیتر در اورشلیم (بیت المقدس) و شهریار آهی بنیان گذار سازمان همبستگی ایران هستند.
فردریک مالم، سخنگوی سیاست خارجی حزب لیبرال مردم درگفتگویی با پژواک، هدف از برگزاری این سمینار را اطلاع رسانی درمورد اوضاع ایران اعلام کرد .

او دراین مورد چنین توضیح داد:-         هدف ما این است که شمار هرچه بیشتری از مردم از شرایط امروز ایران و خفقانی که دراین کشور وجودارد آگاه شوند.
او همچنین براهمیت یاری رساندن به جنبش دموکراسی خواهی درایران و اطلاع رسانی دراین مورد تاکیدکرد و اظهارامیدواری کرد که شمار زیادی دراین سمینار شرکت کنند. او ازعلاقمندان به شرکت دراین سمینار نیز خواست تا با حزب لیبرال مردم تماس بگیرند.
فردریک مالم در پاسخ به این پرسش که سوئد و اتحادیه ی اروپا چه نقشی می توانند در واردآوردن فشار بیشتر بر حکومت جمهوری اسلامی بازی کنندنیز گفت:-         دروحله ی اول باید تاکیدکنم که ما به هیچ وجه با حمله ی نظامی به ایران موافق نیستیم و فکرمی کنیم که چنین اقدامی ازجمله باعث تخریب جنبش آزادی خواهی ایران و برنامه ی صلح آمیز باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا که از چندسال پیش آغازکرده، خواهدشد. فشار بر حکومت ایران از راه دیگری انجام شود. برای نمونه سوئد می تواند به جنبش دموکراسی خواهی ایران کمک کند و تحریم ها را علیه نمایندگان و رهبران جمهوری اسلامی تشدید کند. او درپایان بر تشدید تحریم ها، کمک بیشتر به جنبش آزادی خواهی ایران و فاصله گرفتن از حمله نظامی که به نظر او کاملا بی فایده است، تاکیدکرد.
حزب لیبرال مردم تاکنون و به ویژه تاپیش از پیروزی احزاب بورژوایی در انتخابات، چند سمینار دررابطه با ایران و باهدف یاری رسانی به جنبش آزادی خواهی مردم ایران برگزارکرده است. دلیل کم ترشدن برگزاری این گونه سمینارها را از فردریک مالم پرسیدیم. او درپاسخ گفت:-         نمی توانم بگویم که این سمینارها کمترشده. ما همواره کوشش کرده ایم که سیاست خود را دراین مورد بیان کنیم و برگزاری این سمینار نیز برای این است که هم سوئدی ها و هم کسانی که ریشه در ایران دارند بتوانند درمورد این  موضع بایکدیگر به بحث بپردازند و حزب لیبرال مردم نیز سیاست خود را که کمک به آزادی خواهی در ایران است نشان دهد.
او همچنین گفت که درجریان بهار عربی ما شاهد بروزمجدد ناآرامی ها درایران بودیم که به شذت توسط سپاه پاسداران، شبیه نظامان بسیج و رژیم سرکوب شد، درنتیجه بسیارمهم است که برای تقویت آزادی خواهی درایران باید به آن یاری رساند.
او همچنین درپاسخ به وجود تفاوت در دیدگاه های این حزب و احزاب دیگر بورژوایی و وجود اختلافی میان آنها درمورد برخورد با جمهوری اسلامی نیزگفت:-         نه، چنین نیست، اما برداشت های متفاوتی میان احزاب دولت ائتلافی وجوددارد. برای نمونه حزب مودرات با اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی چندان خوش بین نیست درحالی که حزب لیبرال مردم فشار بر جمهوری اسلامی را مهم می داند. اختلاف نظر وجوددارد، اما ما برگزاری این گونه سمینارها و اقدامات دراین زمینه را ادامه خواهیم داد.  
دررابطه با نقش سوئد در برخورد با رویدادهای ایران، نظر وزارت امورخارجه ی سوئد را نیز پرسیدیم، اما این وزارت خانه از هرگونه اظهارنظری دراین مورد خودداری کرد.