تجارت آدم در سویدن

ایکوت بخش خبری رادیوی سویدن کشف کرده است که از جنوری ۲۰۱۰ به این سو ۳۲ مورد در محکمه های مختلف به تجارت آدم ها ارتباط می گیرد. از قول ایکوت تعداد این موارد به مراتب بیشتر است.  در این گزارش آمده است که در اکثر موارد دادگاه ها مجرمین را بدون مجازات رها می کنند.
 توماس الستراند (Thomas Ahlstrand)  مسئول امور بین المللی درمحکمه یوتبوری در این مورد:
ـ ثابت کردن مشکل است. در جریان محاکمه معلوم نیست که قربانی واقعی این جرم کی است. تجارت آدم معمولا بالای آدم هایی صورت می گیرد که درگیر دشواری های زندگی هستند. این آدم ها از طرف دیگران وادار به تن فروشی، دزدی و گدایی می شوند و در مقابل از طرف تاجران آدم خوراک، پوشاک و سرپناه به دست می آورند. و از دیدگاه توماس آلستراند مشکل است که قربانین مایل نیستند به جریان محکمه همکاری کنند:
ـ این ها آدم هایی هستند که خانواده و تکیه کاه دیگری ندارند. عقارب و دوستان هم به آن ها کمک نمی کنند.