افزایش مصرف لوازم آرایش در سویدن

سالانه در سویدن ۱۴ ملیون کرون خرج لوازم آرایش و بهداشتی می شود. در حالی که ۵۰ درصد این مواد هم برای سلامتی و هم برای محیط زیست مضر است.
آندرش پریوودنیک (Andreas Prevodnik) متخصص کیمیا (شیمی) در انجمن حفظ محیط زیست از این مورد ابراز نگرانی می کند.
ـ مشکل بزرگ اینست که اکثر این مواد به مشکل در زمین جذب می شوند، با عث برهم خوردن هورمون ها  و ایجاد مشکلات گوناگون جلدی می شوند. هرچند اولوف هولمر یکی از مسئولین اتحادیه ی وارد کنندگان لوازم آرایش مخالف این نظر است و این

نظریات را مبالغه آمیز می خواند او می گوید که شرکت های تولید کننده تمام موارد صحی و زیست محیطی را در نظر گرفته دست به تولید لوازم آرایش می زنند و مواد مضر در این تولیدات اصلاً وجود ندارد:
ـ صدا

گفتنیست که در سال گذشته هر نفر به طور متوسط ۱۴۰۰ کرون را خرج لوازم آرایش کرده است که  این مبلغ ۳۰  درصد افزایش در مصرف این مواد را نشان می دهد و اندرش پریوودنیک این افزایش را ناشی از  تبلیغات بیش از حد می داند. انجلیکا لیندبری یکی از آنهایی است که هر روز آرایش می کند. او می گوید که (ما جوانان  متاسفانه در مورد سلامتی و محیط زیست فکر نمی کنیم. ما تنها به زیبایی اندیشیم.)