کارمندان اداره ی مهاجرت تهدید می شوند

در پرشسنامه هایی که در سال گذشته از طرف ۲۲۳۰  کارمندا اداره ی مهجرت جواب گویی شده است، ۱۳ درصد گفته اند که آنها در جریان کار مورد تهدید و خشونت قرار گرفته اند. ۷۰ در صد آنان گفته اند که به چنین مواردی بر نخورده اند و عده ی دیگر گفته اند که در چنین برخورد ها هیچ کمکی از طرف مقامات دریافت نکرده اند.