دیدار نمایندی خاص بارک اوباما با ایلمر ریپالو

بحث ها در مورد یهود ستیزی مشاور کمون مالمو ایلمر ریپالو (Ilmar Reepalu)  هنوز پایان نیافته است. قرار است دو هفته بعد نماینده ی خاص بارک اوباما رئیس جمهور امریکا در بخش مبارزه با یهودستیزی هانا روسنتال (Hannah Rosenthal)  ملاقاتی داشته باشد با ایلمر ریپالو مرد بانفوذ مالمو.  نماینده ی خاص بارک اوباما همچنان در نظر دارد تا در  مراسم صد سالگی راوول والنبری نیز اشتراک کند. هانا روسنتال در گذشته نیز از مالمو دیدار کرده بود.