امکان اعتصاب در مراکز خرید بالا می گیرد

2:47 min

امکان اعتصاب نزدیک به شش هزار نفر از اعضای اتحادیه بازار وابسته به اتحادیه سراسری کارگران LO بالا رفته است. این سندیکا برای افزایش حقوق اعضای خود تهدید به اعتصاب کرده است. کارفرمایان می گویند که که اگر اعتصاب سراسری اجرا شود، سوئد وارد یک درگیری بزرگ در بازار کار خواهد شد. اتحادیه کارکنان بازار خواستار 4.7 درصد افزایش حقوق شده است اما svensk handel سازمان کارفرمایان بازار، 2.6 درصد افزایش حقوق را پیشنهاد داده است که با قرارداد دستمزد کارکنان بخش صنعت برابر است.

 

اتحادیه بازار خواستار افزایش حقوق برابر با دیگر اتحادیه های کارگری شده است اما از آنجا که دستمزدها بطور متوسط در بازار کمتر است، درصد افزایش حقوق درخواستی بالاتر می رود. در بازار کار سوئد، معمولا بخش صنعت در ابتدا قرارداد میزان افزایش حقوق را تنظیم می کند و دیگر بخش ها نیز از آن پیروی می کنند. اتحادیه سراسری کارگران سوئد، برای بالابردن دستمزد گروه هائی که به طور معمول حقوق پائینی دارند مانند بخش هائی که زنان در آن کار می کنند، تلاش می کند. روز گذشته چهار سندیکای عضو LO به حمایت از سندیکای بازار تهدید به اعتصاب از روز جمعه کرده اند، آنچه که کریستر اوگرن معاون مدیر کل سازمان کرافرمایان را نگران کرده است.

او می گوید که در دراز مدت نگرانی از این هست که شرکت ها از پیوستن به قراردادهای جمعی kollektivavta خودداری کنند چرا که با تهدیدهای اعتصاب که همیشه انجام می شود ، شرکت ها ارزشی برای این قرارداد قائل نمی شوند.

در مقابل پر براد منشی قراردادهای اتحادیه سراسری کارگران از اعتصاب احتمالی حمایت می کند و می گوید که قرارداد ها باید به توافق هر دو طرف مذاکره برسد. اما در شرایطی که یکی از اتحادیه های عضو مورد ظلم قرار می گیند، دیگر اتحادیه ها به کمک می آیند و به این اعتصاب هواداری میگویند.