صندوق بیمه می خوهد پس انداز کند

5:15 min

تعداد دارندگان مرخصی بیماری (sjukskrivning) روبه افزایش است. آماریکه از اداره صندوق بیمه به دست آمده است، نشان می دهد که در سال گذشته هم تعداد آنانی که مرخصی بیماری دارند بیشتر شده و هم مدت مرخصی ها طولانی تر شده است. بیشتر این اشخاص آنانی هستند که یک دوره مرخصی بیماری را گذشتانده اند و حالا بعد از یک مدت کار دوباره به مرخصی بیماری رفته اند.
 متهیاس یوهانسون (Mathias Johansson) تحلیلگر در صندوق بیمه در این مورد:
ـ بیماران سابقه دوباره به ما مراجعه می کنند و به مقایسه ی تازه بیماران مدت بیماری آن ها طولانی تر است. چون که توانمندی کهنه بیاران به مراتب کمتر است نسبت به تازه بیماران. اما...
برای شنیدن گذارش مکمل به فایل صوتی مراگعه کنید!

اما در کل طول مرخصی بیماران بیشتر شده است.
از قول داگنس نیهتر در سال ۲۰۱۱ تعداد دارندگان مرخصی بیماری در سویدن به مقایسه ی سال ۲۰۱۰ ، ۱۴ درصد افزایش یافته است. از دیدگاه تحلیلگر صندوق بیمه تعداد آنای که دوباره مرخصی بیماری می گیرند ۷۰ در صد افزایش یافته است. درقانون قبلی که در سال ۲۰۰۸ از طرف اکثریت اعضای پارلمان تصویب شده، آمده است که توانایی بیماران بعد از ۱۸۰ روز مورد بازنگری قرار بگیرد.
اولف کریسیترشون (Ulf Kristersson) وزیر امور بیمه های اجتماعی در این مورد:
ـ واضح است که از دیدگاه دولت این راه مناسبی نیست، اما مخالفین ما از سوسیال دیموکرات ها تا دیموکرات های سویدن روی این قانون پافشاری کردند. به همین دلیل ما به این فیصله احترام می گذاریم.
خوستم در این مورد صحبتی داشتم با داکتر (پزشک) تیمور کاکر، یکی از داکتر های کلینیک رنکیبی. از او در مورد چگونگی جریان تصدیق های بیماری شدم:
برای شنیدن مصاحبه ی داکتر تیمور کاکر و گذارش مکمل، به فایل صوتی مراجعه کنید
داکتر تیمور کاکر همچنان علاوه کرد که یکی از عاملین افزایش تصدیق های بیماری کلینیک های شخصی است.
کارشناس امور بیمه ماتهیاس یوهانسون اوج این افزایش را در سال ۲۰۱۲ و در آغاز سال ۲۰۱۳ پیش بینی می کند. نظر به آمار اداره ی بیمه این افزایش در مقایسه با سال گذسته، دریمتلند ۲۷درصد و در وستربوتن، ورملند و وسترا گوتلند نزدیک به ۲۰ در صد و اما در گوتلند تنها ۴ در صد بوده است.