ورزش صلاحیت درسی دانش آموزان را افزایش می دهد

ورزش بیشتر در مدارس ابتدایی و متوسطه سطح نمرات درسی دانش آموزان و در نتیجه صلاحیت آنها برای ورود به دبیرستان را بالا می برد. این از نتایج اولیه تحقیقی است که طبق آن تمرین بدنی روزانه در برنامه درسی دانش آموزان برخی مدارس گنجانده شده است.  در این تحقیق که در آن بیش از 200  دانش آموز از کلاسهای اول تا نهم شرکت کرده اند تفاوت میان دانش آموزانی که ورزش در برنامه روزانه آنها گنجانده شده با دیگر دانش آموزان مورد بررسی قرارگرفته است و نتیجه آن نشان می دهد که دانش آموزانی که هر روز تمرین  بدنی دارند در مقایسه با دانش آموزان دیگر صلاحیت بیشتری برای  ورود به دبیرستان کسب می کنند. نتیجه این تحقیق همچنین بیانگر آن است که دانش آموزان از طریق تمرین بدنی آرامش و تمرکز بیشتری کسب می کنند  و پسران دانش آموز از تمرین بدنی نتیجه بهتری می گیرند. به نظر راسموس آندرشون یکی از دانش آموزانی شرکت کننده در این تحقیق ورزش روزانه باعث آرامش و تمرکز بیشتر  در ساعات درس می شود.