مخالفت با پرداخت مالیات بر سود توسط سرمایه داران

 پیشنهاد آندرش بوری (Anders Borgs)، وزیر امور مالی مبنی بر پرداختن مالیات توسط سرمایه داران با مخالفت جناح مخالف دولت مواجه شد.  در این پیشنهاد آمده است که سرمایه دارانی که از طریق فروش شرکت و یا شرکتهای خود سود می برند، مالیات سود خود را به دولت بپردازند. به نظر جناح  مخالف دولت پرداخت این نوع مالیات در عمل موجب کاهش مالیات این نوع سرمایه داران خواهد شد زیرا آنها از پرداخت مالیات های دیگر معاف خواهند شد.
طرح این پیشنهاد همچنین موجب تفرقه در گروه ائتلافی دولت موسوم به آلیانسن شده است.