پیشنهاد تشدید مقررات تجویز داروهای حاوی مواد مخدر

به نظر مسئولان اداره امور اجتماعی (Socialstyrelsen)، پزشکان نباید داروهایی که به عنوان مواد مخدر شاخته شده اند را به صورت داروهای عادی تجویز کنند و برای تجویز این نوع داروها باید محدودیت قائل شد. به نظر مسئولان اداره امور اجتماعی امروزه در سوئد داروهای حاوی مواد مخدر بیش از حد تجویز می شود، به همین دلیل این اداره خواهان تشدید مقررات مربوط به تجویز این گونه داروها است. پر آندرش سونِسون (Per-Anders Sunesson)  رییس بخش نظارت بر تندرستی و مراقبت پزشکی در اداره امور اجتماعی در این رابطه اظهار می دارد که این عاقلانه نیست که برخی از پزشکان حتی در زمان بازنشستگی مجاز هستند  برای خود و نزدیکان خود داروهای حاوی مواد مخدر تجویز کنند.
پر آندرش سونِسون معتقد است که محدودیت دراین امر کلیه مشکلات در این زمینه را حل نمی کند اما یک قدم مهم در راه حل آنها است.