پیشنهاد محدود کردن فعالیت هواداران افراطی ورزشی

نام هواداران افراطی تیمهای ورزشی که اقدام به خشونت می کنند موسوم به هولیگان را در یک فهرست ملی به ثبت رسانده و به آنها اجازه ندهید به مراکز ورزشی وارد شوند. این پیشنهاد بیورن اریکسون، نماینده دولت در امر رسیدگی به خشونت در ورزش است که امروز به دولت  تحویل داده شد.
بیورن اریکسون خواهان ایجاد یک محدوده 150 تا 300 متری در اطراف ورزشگاه هاست که ورود هولیگانها به آن ممنوع شود. بیورن اریکسون که سابقا رییس اداره کل پلیس سوئد بود در این رابطه چنین می گوید:
- بی نظمی و جنجال غالبا در خارج از اماکن ورزشی صورت می گیرد و افرادی در آنجا تجمع می کنند که اکثر اجازه ورود به اماکن ورزشی را ندارند. آنها کمی با پلیس درگیر می شوند، مشروبان  الکلی می نوشند و دوباره درگیری پیدا می کنند. این امر موجب وحشت ما هواداران آرام تیم های ورزشی شده و مانع رفتن ما به اماکن ورزشی می شود.