باکتری فراوان در فضای ترافیک عمومی

تماس پوستی، آب بینی و غذای مانده از جمله عواملی هستند که فضای ترافیک عمومی در سوئد را آغشته به انواع باکتری می کنند. روزنامه مترو چندی پیش برای پی بردن به میزان وجود باکتری در فضای ترافیک عمومی اقدام به انجام یک بررسی در این زمینه کرد. نتیجه این بررسی نشان داد که  از جمله صندلی های قطارها و دکمه های ایست موجود در وسایل نقلیه عمومی آغشته به باکترهای زیادی هستند و عادی ترین نوع باکتریها باکتری هایی هستند که بطور معمول در مدفوع انسانها و در گوشت خام حیوانات وجود دارند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که بیشترین مقدار باکتری روی صندلی های قطارهای مترو وجود دارد.