وضعیت اشتغال کارکنان شرکت ورشکسته ساب

3:32 min

کلیه بخشهای شرکت ماشین سازی ساب ورشکست شده است. امری که به معنی بیکار شدن شمار بسیاری نیروی کار است. بویژه در منطقه ای که سطح بیکاری آن در حال حاضر بسیار بالاست.
اما شرائط کارکنان شرکت ساب به نسبت نوع کار آنها متفاوت به نظر می رسد. مهندسهایی که در این شرکت به کار مشغول بودند در حال حاضرد در مقایسه با کارگران از سطح اشتغال بسیار بالاتری برخوردار هستند. اوا لیندپرنهیم (Eva Lindh Pernheim) رییس بخش بازارکار اداره کار یوتالند: