تغیرات در قوانین اداره ی صندوق بیمه

امروز اداره ی صندوق بیمه ۳۰ ماده را برای ساده سازی در قوانین درخواست و دریافت
کمک هزینه ها پیشنهاد خواهد  کرد.  یکی از جمله ی این پیشنهادات تغیر در قانون دریافت هزینه برای مراقبت از کودک بیمار است. در قانون جدید حتمی نیست که والدین راجع به بیماری کودک در روز اول بیماری به اداره ی بیمه اطلاع بدهند. همچنان قرار نیست والدین راجع به غیابت کودک شان از مدرسه یا کودکستان، به بیمه تصدیق ارائه کنند. به جای این همه اداره یبیمه در نظر دارد از راه های دیگری برای کنترول این موارد استفده کند. همچنان در نظر است در دریافت کمک هزینه ی اجاره ی خانه (bostadsbidrag) و بیمه ی بیماری(sjukersättning) نیز تغیراتی وارد شود.