کیفیت بد درسی در لیسه های یون باور

اکثر لیسه ها(دیبرستان های)مربوط شرکت یون باور(John Bauer)  در سراسرسویدن به انتقادات شدید مواجه شده اند. بر اساس تحقیقات اداره ی نظارت بر مدارس اکثر شاگردان لیسه های یاد شده توانمندی و دانش لازم را برای ورود به دانشگاه و دیگر مؤسسات تحصیلات عالی را ندارند. اداره ی نظارت بر مدارس میگوید که درنه لیسه ی مربوط به یون باور شاگردان شهادتنامه (betyg) لیسه را تمام می کنند.