گروگان گیری در اوپسالا

امروز محاکمه ی آدم ربایان در محکمه (داگاه) اوپسالا آغاز شد. قاضی لارش هدوال در آغاز در مورد اتحامات گذارش داد  که چگونه زن متهم داروی خواب آور را در غذای جوان ربوده شده می ریزد و بعد او را از خانه اش (اوپسالا) به وستر بوتن انتقال می دهد وجوان یک هفته در آنجا نگهداری می شود.
متهم دوم مرد ۲۶ ساله ی که در نزدیکی آن خانه دستگیر شده نیز به شرکت در این جرم اعتراف کرده است. در بین مدارک ضبط شده کاغذ هایی وجود دارد که دقیق برنامه ریزی این عملیات آدم ربایی در آن طرح شده است. این حادثه در ماه دسمبر رخ داد که آدم ربایان پسرجوان یک تاجر را در اوپسالا ربودند تا از پدر وی پول دریافت کنند.