شش هزار کارمند آماده ی اعتصاب هستند

نتیجه ی مذاکرات میان نمایندگان بخش تجارت اتحادیه ی سرسری کارگران سویدن و کارفرمایان هنوز به نتیجه ی نهایی نرسیده است. اگر به پیشنهاداتی که در مورد افزایش دستمزد صورت گرفته، جواب مثبت داده نشود، ممکن اعتصاب بزرگی در روز جمعه آغاز شود. در مجموع ۶۰۰۰ کارمند از ۳۴ فروشگاه و ۳۱ گدام (انبار) از سراسر سویدن آماده ی اعتصاب هستند که در آن صورت هر روز این اعتصاب، بر بازار تجارت صد ها ملیون کرون صدهمه خواهد زد.