نارضایتی کمیسیون قانون اساسی پارلمان در مورد دوربین های نظارتی سفارت امریکا در استکهلم

وزیر عدلیه (دادگستری) بیاتریس آسک (مودرات) در جواب سولات پیتر ایریکسون نماینده ی کمیسیون قانون اساسی پارلمان در باره ی دوربین های نظارتی سفارت امریکا اظهار بی خبری کرده است:
ـ ما قوانین را تعقیب کرده ایم و فکر نمی کنم که من و یا دولت قابل انتفاد باشیم. در نومبر ۲۰۱۰ افشا شد که سفارت امریکا اطراف سفارتش را با دوربین ها تحت نظارت گرفته بود. اما بیاتریس آسک گفته است که او در جریان نبوده است.
تحقیق در این مورد آغاز شده اما سفارت امریکا مواد لازم را در اختیار محکمه نگذاشته است.