توجه به خشونت در روابط میان همجنس گرایان و دوجنس گرایان

به نظر ویکتوریا تاسون ( Victoria Tauson) ، همجنس گرایان و دوجنس گرایانی که در روابط خود مورد خشونت واقع می شوند در مقایسه با افراد دگرجنس گرا و یا هتروسکسوئل از کمک اجتماعی کمتری در جامعه برخوردار می شوند. ویکتوریا تاسون مدیر پروژه ای است که هدف آن بهترکردن شرائط زندگی مجنس گرایان و دوجنس گرایانی است که در زندگی خود در معرض خشونت واقع می شوند. این پروژه در شهر اسکارابوری (Skaraborg) در حال پیاده شدن است و بنا به گفته ویکتوریا تاسون اشکال خشونت در این رابطه تفاوت زیادی با اشکال خشونت در روابط دیگر ندارند اما بینش به این نوع خشونت متفاوت است. به عبارت دیگر مردم عادی نمی دانند که حتی روابط میان افراد همجنس گرا و دوجنس گرا می تواند خشونت آمیز باشد به همین دلیل نمی نوانند علائم خشونت را در این گونه رابطه ها ببینند.