فروشندگان اعتصاب نمی کنند

خطراعتصاب کردن کارکنان بخش تجاری از میان برداشته شد. پس از مذاکرات میان اتحادیه امور تجاری و کارفرمایان این بخش، تصمیم گرفته شد که مبلغ 710 کرون به دستمزد کارکنان فروشگاهها اضافه شود و یک دوره کارآموزی برای جوانان زیر 20 سال نیز با دستمزد کمتر ترتیب داده شود.