آشکار شدن یک مورد دیگر از راندن ارواح پلید از بدن

به نوشته روزنامه داگنز نیهتر (Dagens Nyheter) یک مورد دیگر از تلاش برای راندن ارواح پلید از بدن در شهر بروس (Borås) آشکار شده است. یک دختر 14 ساله در این رابطه افشا کرده است که در طی ده سال اخیر در خانواده خود تحت بدرفتاری و خشونت فیزیکی واقع شده و خانواده او برای راندن شیطان از بدنش او را آنچنان کتک می زده اند که او از شدت جراحات وارده باید با آمبولانس بیمارستان برده می شد. والدین این دختر برای مسافرت به کنگو و خارج کردن ارواح پلید از بدن دخترشان از اداره امور اجتماعی درخواست کمک هزینه کرده بودند و او پس از بازگشت از کنگو به یک خانواده دیگر انتقال داده شد. این دختر سال گذشته برای اولین بار جرائت کرد بدرفتاری خانواده اش افشا کند. والدین این دختر درحال حاضر مظنون به سلب آزادی و ضرب وشتم از نوع سنگین هستند.