پیشنهاد بازجویی کودکان و نوجوانان

دولت پیشنهاد داد که کودکان و نوجوانانی که در موسسات ویژه مراقبت از کودکان و نوجوانان زندگی می کنند را بتوان بدون وجود مظنونیت مورد بازجویی بدنی قرار داد، بدون آن که نیاز به ثبت موارد بازجویی لازم باشد. به نظر فردریک مالمبری (Fredrik Malmberg) نماینده کودکان، اجازه بازجویی بدنی کودکان و نوجوانان به این شکل خطرناک است. بدین معنی که این امر امکان می دهد که این دسته از کودکان و نوجوانان بطور برنامه ریزی شده مورد بازجویی بدنی قرار گیرند بدون این که این امر به ثبت برسد. در آن صورت امکان پیگیری قانونی این امر از میان برداشته خواهد شد.