افزایش امکان اجاره دادن آپارتمان اجاره ای

دولت قصد دارد امکانات اجاره دادن آپارتمان اجاره ای خود به دیگران را آسان تر کند. هدف دولت از این امر افزایش شمارآپارتمان های اجاره ای در بازار مسکن است. اما در صورت قبول این پیشنهاد افرادی که بطور دست دوم خانه اجاره می کنند نخواهند توانست از پرداختن کرایه خانه بالا نزد هییت حمایت از مستاجران شکایت کنند.
سازمان خانه های تعاونی (Bostadsrätterna) از این پیشنهاد دولت انتقاد دارد. به نظر این سازمان در صورت قبول این پیشنهاد مستاجران آپارتمانهایی که در مجموعه آپارتمانهای انجمن های تعاونی زندگی می کنند برای اجاره دادن آپارتمان خود نیازی به مجوز این گونه انجمن ها نخواهند داشت. در این مورد گزارش طولانی تری در روز دوشنبه آینده پخش خواهد شد.