سوسیال دموکراتها خواستار آشکار شدن ارائه کمک مالی به احزاب هستند

حزب سوسیال دموکراتها خواستار تصویب قانونی برای آشکار شدن ارائه کمک مالی و شخصی به احزاب است و این حزب، مداراتها را متهم می کند که مانع تصویب این چنین قانونی هستند. سوسیال دموکراتها پیشنهاد کرده اند که به منظور کسب اطلاعات درمورد ارائه کمک مالی به احزاب، کمیسیونی تشکیل شود. اما مورگان یوهانسون (Morgan Johansson) مدیر کمیسیون قضایی مجلس از حزب سوسیال دموکراتها اعلام کرد که مدراتها در این امر تعلل می کنند و در این رابطه کاری انجام نشده است.