دو افق ، دو آینده

16 min

در سال های اخیر کوشش هایی توسط نیروهای سیاسی ایرانی درخارج کشور برای ایجاد اتحادی برای نمایندگی اپوزیسیون ایران انجام شده است، اما هیچ یک از آنان نتوانسته دراین راه به موفقیتی برسد. تفاوت دیدگاه ها و اعتقاد به شکل های متفاوت مبارزه، مانع بزرگ رسیدن به چنین اتحادی بوده است. بااین حال این تلاش ها به صورت های مختلف ادامه دارد که نمونه ای از آن برگزاری کنفرانسی با عنوان«اتحاد برای دموکراسی در ایران» دراستکهلم باهمکاری بنیاداولوف پالمه بود. باید یادآورشد که این گونه  اقدامات همواره با انتقادهایی از سوی مخالفان نیز روبرو بوده است. جدا ازاین تلاش های گروهی، برخی از احزاب و سازمان های سیاسی نیز مبادرت به برپایی نشست هایی ازجمله برای توضیح دیدگاه های خود به ویژه در آینده و پس از جمهوری اسلامی می کنند. گردهمآیی حزب کمونیست کارگری ایران در روز شنبه، دوازدهم مه با عنوان «دو افق، دو آینده» یکی از آنهاست. دراین روز قراراست حمید تقوائی، دبیرکمیته ی مرکزی حزب و شهلا دانشفر و خلیل کیوان از اعضای این کمیته سخن رانی کنند. در گفتگوئی با حمید تقوائی از جمله درموردانتخاب عنوان «دو افق، دو آینده»، نیروهای چپ و راست از دیدگاه او، نظام سیاسی سوئد به عنوان یک نمونه، و موضوعات دیگرپرسیده ایم.