رونق نسبی در بازار خرید و فروش خانه

بازارخرید و فروش خانه درسوئد با رونقی نسبی روبروشده است.  بهای خانه های ویلایی درچندماه گذشته درمجموع ۲ درصد افزایش یافته است. براساس آمار بنگاه های معاملات ملکی، این افزایش دراستکهلم ۳ درصد، در یوتبوری ۴ درصد و درمالمو زیر یک درصد بوده است. اما خانه های تعاونی bostadsrätter با افزایش بهای بیشتری، درمجموع ۵ درصد روبروبوده اند. درمحله های مرکزی استکهلم و یوتبوری این افزایش ۴ درصد و درمالمو ۶ درصد بوده است.