مظنون به تخلف از قانون حفظ اسرار

Birgitta Almgren  نویسنده و پژوهشگری که کتابی را درباره ی سوئدی هایی که با سازمان امنیت آلمان شرقی Stasi  همکاری کرده بودند، نوشته، باخطر پرداخت جریمه و یا یک سال زندان روبروشده است. او اخیرا مورد بازجویی قرارگرفت و دادستان پرونده ی او Fredrik Ingblad گفته است که درهفته ی آینده تحقیقات خود دراین مورد را به ناظرعالی حقوقی دولت  Justitiekanslern خواهدداد. این نهاد درمورد این که  Birgitta Almgren  باید محاکمه شود یا نه، تصمیم خواهدگرفت. این نویسنده متهم است که قانون حفظ اسرار را دراستفاده از بایگانی و منابعی که سپو، پلیس امنیتی سوئد دراختیاراو گذاشته، رعایت نکرده است.