راهنمایی های مخالف با قوانین سوئد توسط امامان مساجد

از ۱۰ مسجد در سوئد، ۶ مسجد، راهنمایی هایی درتضاد با قوانین سوئد به مردم می دهند.
برنامه ی تلویزیونی Uppdrag granskning  که درساعت ۸ امشب از شبکه ی اول تلویزیون سوئد پخش می شود، موفق شده است با استفاده از دوربین مخفی، نشان دهد که نمایندگان ده مسجد بزرگ سوئد به عنوان نمونه از چندهمسری دفاع می کنند. چند امام مسجد و مشاور خانواده که دراین برنامه مورد پرسش قرارگرفته اند، تاکیدکرده اند که مردان در شرایط خاصی می توانند چند همسر اختیارکنند، زنان باید به خواست همسرانشان برای رابطه جنسی، حتا اگر خود مایل نباشند پاسخ مثبت دهند و این که اگر زنی مورد خشونت و آزار همسرخودقرارگرفت از او به پلیس شکایت نکند. این گزارش ازجمله باهمکاری انجمن حق زنان در استکهلم تهیه شده است. اضافه کنیم که دررابطه با مسائلی که دراین گزارش افشاشده، هیئت مدیره ی اتحادیه های اسلامی در استکهلم، تحقیقی را دراین مورد آغازکرده و امام یکی از مساجد را نیز از کاربرکنارکرده است.