سهل انگاری در پرداخت قرضه ها

سویدنی هایی که از اداره ی کل کمک های تحصیلی (CSN) قرضه گرفته اند و در خارج از کشور زندگی می کنند، در پرداخت قرضه ی خود سهل انگاری می کنند.
 ١۵ درصد آنانی که در جارج از کشور زندگی می کنند، در طول سه سال هیچ پرداختی به (CSN) نکرده اند. در حالی که همین آمار در میان آنانی که در سویدن رندگی می کنند به ۳ در صد می رسد. اکثر آنانی که در جارج زندگی می کنند، بالای ۵،١ ملیون قرضدار (بدهکار) CSN هستند که در مجموع این قرضه ها به چندین ملیارد می رسد.
از نظر CSN اکثرشهروندان به این امید تاخیر می ورزند که در اثر گذشت زمان قرضه های شان مشمول زمان می شود یا از بین می رود. اما دولت زمان این قرضه ها را از ١٠ سال به ۲۵ افزایش داده است.