شرکت کنندگان تظاهرات بیشتر خواهد شد

مذاکرات میان بخش ساختمانی اتحادیه ی سراسری کارگران سویدن و کارفرمایان شرکت های تاسیسات ساختمانی (VVS-företagen) و اتحادیه ی کپی کشان (صاف کاران) به شام روز یک شنبه واگذار شد.
از سه هفته به این سو تظاهرات از طرف ۲٠٠٠ کارمند  شرکت های تاسیسات ساختمانی و کپی کشی جریان دارد. قرار است ۸۵٠ عضو بخش های ساختمان نیز  در روز سه شنبه به این تظاهرات بپیوندد.